วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

น.ส.พรผกา ต้อนรับ English Group1:53181020157


กิจกรรมการเรียนรู้ั

1.ครูให้นักเรียนดูวีดีโอ เรื่อง ประชาคมอาเซียน ASEN Community 2015

  

2.อธิบายสัญลักษณ์ธงและดอกไม้ประจำชาติและให้นักเรียนพูดตามโดยมีสัญลักษณ์ธงและรูปดอกไม้ประจำชาติประกอบ ได้แก่
                             1.
     
                                       ธงชาติประเทศ บรูไน ดารุสซาราม (Brunei Darussalam)
ดอกไม้ประำจำชาติบรูไน คือ ดอก ซิมปอร์


                               2.

                                                     ธงชาติประเทศ กัมพูชา ( Combodia )

                                               ดอกไม้ประจำชาติกัมพูชา คือ ดอกลำดวน


                               3.

ธงชาิติประเทศอินโดเนเซีย (Indonesia)ดอกไม้ประจำชาติอินโดเนเซีย คือ ดอกกล้วยไม้ราตรี
                               4. 

ธงชาติประเทศลาว (Laos)


ดอกไม้ประจำชาติลาว คือ ดอกลั่นทม
                             
                              5.
ธงชาติประเทศมาเลเซีย ( Malaysia)


ดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย คือ ดอก ชบา
                              6. 

ธงชาติประเทศ กัมพูชา (Myanmar)


ดอกไม้ประจำชาติ พม่า คือ ดอกประดู่
                              7.


ธงชาติประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines)

  
ดอกไม้ประจำชาติฟิลิปปินส์ คือ ดอกพุดแก้ว

                             8.


ธงชาติประเทศสิงคโปร์ (Singapore)

ดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์ คือ ดอกไม้ในกลุ่ม แวนด้า

                           9. 


ธงชาติประเทศ เวียดนาม (Vietnam)


ดอกไม้ประจำชาติเวียดนาม คือ ดอกบัว

                             10. 


ธงชาติประเทศไทย (Thailand)


ประจำชาติไทย คือ ดอกราชพฤกษ์

3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 10 กลุ่ม และให้ตัวแทนกลุ่มเลือกธงและรูปดอกไม้ประจำชาติ
4. สอนนักเรียนพูดประโยคในการแนะนำแต่ละประเทศ เช่น
  • I come from Brunei Darussalam , Flower of country is simpor.
  • I come from Cambodia , Flower of country is Rumdul.
  • I come from Indonesia , Flower of country is Moon Orchid.
  • I come from Laos , Flower of country is Leelavadee.
  • I come from Malaysia , Flower of country is Hibiscus.
  • I come from Myanmar , Flower of country is Padauk.
  • I come from Philippines , Flower of country is Sampaguita.
  • I come from Singapore , Flower of country is Vanda Miss Joaquim.
  • I come from Vietnam , Flower of country is Lotus.
  • I come from Thailand , Flower of country is Cassia.

5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพูดแนะนำประเทศตนเองพร้อมโชว์ธงชาติและรูปดอกไม้ประจำชาติของตัวเอง

Bibliohraphy :
  Information compiled 

    Information compiled by http://www.thai-aec.com/what-national-in-aec
                                          http://board.postjung.com/597871.html
   Picture by  www.google.com